قوانین مالیاتی سال 99 برای سالن های زیبایی و آرایشگران

قوانین مالیاتی سال ۹۹ برای سالن های زیبایی و آرایشگران

قوانین مالیاتی سال 99 برای سالن های زیبایی و آرایشگران

طی پیامکی با مضمون زیر که از اتحادیه به سالن های زیبایی و آرایشگران ارسال شد، در این مقاله شما را با قوانین مالیاتی سال 99 برای سالن های زیبایی و آرایشگران آشنا کرده و به پاره ای سوالات شما در این زمینه پاسخ داده شده است.

کلیه صاحبان مشاغل می بایست به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان بانکی) اقدام نمایند.
برای اینکه بدانید نحوه محاسبه مالیات آرایشگران و آرایشگاه ها چگونه است؟ باید با چند ماده قانون مالیات های مستقیم آشنا باشید که در این مقاله با بیان آنها و چند مثال آنها را برای شما بازگو می کنیم.

مشاغل و درآمدهای مشمول مالیات 

قانون ماليات هاي مستقيم – ماده 93

 ماده 93 ـ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره ـ درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری‌) وهمچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که ‌عامل (مضارب‌) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع ‌مقررات این فصل می‌باشد.

enlightenedدر ماده 93- قانون مالیات ها ی مستقیم سه نکته وجود دارد.
هر فردی که در ایران مشغول کار است باید درآمد او برای سازمان مالیاتی کشور محقق شود تا به آن سازمان، مالیات بدهد.
ممیزی نمی تواند با صدور یک برگه تشخیصی که اصطلاحا برای فرد برآورد کرده است نرخ مالیات را تعیین کند.
نکته اول – یعنی اگر مالیاتی برای سالن زیبایی تعیین شد که در برگه تشخیص نوشته بود که برآورد می گردد این سالن زیبایی دارای فلانمبلغ کسب درآمد است با استناد به ماده 93 می توانید از خود دفاع کنید.
نکته دوم- به استناد ماده 93 مثلا اگر مدیر سالن زیبایی از بانک مرکزی 100 سکه طی سال های 96، 97 و…  خرید کرده باشد باید مالیات پرداخت کند.
نکته سوم – برای هر فردی که در کشور کار می کند مانند سالن های زیبایی معافیت هایی نیز وجود دارد. 
ماده 94- قانون ماليات هاي مستقيم 
ماده94 ـ درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌.
enlightened طبق ماده 94  از سود هر سالن زیبایی که دارای خدمات است و یا فروش کالا (لوازم و مواد آرایشی) است باید مالیات محاسبه و پرداخت شود. فقط از سود یعنی بعد از کم کردن هزینه و استهلاک و کسر معافیت ها . 

تکالیف مشاغل طبق قانون مالیاتی چیست؟

قانون ماليات هاي مستقيم – ماده 95
 ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.(1)
enlightenedطبق ماده 95 سازمان مالیاتی آیین نامه ای دارد که برای همه مشاغل لازم و واجب است. 
طبق ماده 95 سالن زیبایی که شامل درآمد و شغل است موظف است دفاتر و مدارک خود را بر طبق آیین نامه سازمان مالیاتی تهیه کند.
با توجه به ماده 95 مشاغل دسته بندی شده و شامل سه گروه می باشند.
گروه اول:  سالن های زیبایی که درآمد سال گذشته آنها بیشتر از 3 میلیارد تومان است.
گروه دوم: سالن های زیبایی که در آمد سال گذشته آنها بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد تومان است.
گروه سوم: سالن های زیبایی که درآمد آنها زیر یک میلیارد تومان است.
yesاکثر سالن های زیبایی جزء گروه سوم هستند
ماده 97- قانون ماليات هاي مستقيم 
ماده97- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده(239) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.(1)
enlightenedنکته ای که در ماده 97 گفته شده این است که از عملکرد سال 98 به این ور بحث علی الراس نداریم. کاملا باید بر اساس مستندات مالیات بسته شود. مالیات  را با توجه به تراکنش های بانکی حساب می کنند.
ماده 100- قانون ماليات هاي مستقيم 
‌ماده 100 – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.(1)
enlightenedطبق ماده 100- هر سال تا آخر خرداد ماه باید اصناف و مشاغل اظهارنامه مالیاتی بدهند ولی امسال به خاطر کرونا این مهلت 2 ماه تمدید شد.
طبق  تبصره ماده 100 تا پارسال توافق بین اصناف و سازمان مالیاتی وجود داشته است، امسال توافق وجود ندارد. یعنی سازمان مالیات طی بخشنامه اعلام می کرد که مشاغل روی مالیات پارسال مثلا 5 درصد اضافه کنند و همان را پرداخت کنند اما این موضوع امسال کنسل کرده است.

آخرین دستورالعملی که سازمان مالیاتی برای عملکرد 97 داده است.

معافیت های مشاغل

ماده 101- قانون ماليات هاي مستقيم 
ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.
تبصره 1- در مشارکت­های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی­مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(131) این قانون می‌شود.(1)
enlightenedطبق ماده 101  هر شخص حقیقی که در کشور زندگی می کند به اندازه موضوع ماده 84 معافیت مالیاتی دارد.  معافیت مالیات سال 98 توی قانون بودجه سال 99 آمده است. یعنی تا مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال معاف هستند.

تبصره 12 قانون بودجه سال 99 کل کشور

2- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بيست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بيست و پنج‌درصد (25%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین می‌شود.

enlightenedقانون معافیت مالیات حقوق تا 36 میلیون تومان برای افراد حقوق بگیر

اگر سالن های زیبایی دارند لیست بیمه و حقوق رد می کنند هر شخص حقوق بگیر امسال تا 36 میلیون تومان معاف است یعنی ماهانه 3 میلیون در آمد دارد از مالیات معاف است. اگر فردی 3میلیون و پانصد حقوق دارد فقط روی پانصد هزارتومان ضربدر 10 درصد مالیات محاسبه می شود.

هزینه های معاف مالیات

ماده 137- قانون ماليات هاي مستقيم 
 ماده 137- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط این که اگر دریافت‌ کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی(1) و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد.
در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه­ های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.

enlightenedدر ماده 137 اگر هزینه های درمانی، بهداشتی و توانبخشی صورت بگیرد و دارای مهر حسابداری بیمارستان و … مورد قبول سازمان مالیاتی ست و معاف از مالیات می باشد و در هر مرحله ای ببرید سازمان قبول می کند.

نکته دیگر اگر خسارتی مانند آتش سوزی ساختمان پلاسکو صورت گیرد ظرف مدت 3 ماه به سازمان مالیاتی اعلام شود بخاطر خسارت مشمول مالیات نخواهید شد.

چگونه معافیت مالیاتی از بین می رود؟

ماده 146 مکرر- قانون ماليات هاي مستقيم 
ماده146 مکررـ معافیت‌های مذکور در مواد (133)، (134)، (139) « به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.
تبصره1ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره2ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلا منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.(1)
enlightenedحتما باید به سازمان مالیاتی دفتر و اظهار نامه و اسناد و مدارک ارائه دهید تا بتوانید از مشوق های مالیاتی استفاده کنید یعنی اگر شما دفتر و اظهارنامه و اسناد و مدارک به سازمان مالیاتی ندهید معافیت به شما نمی دهند.
به یاد داشته باشید دفاتر و اظهار نامه فقط برای گروه اول که کارشان خدماتی ست و بیشتر از 1.5 میلیاردتومان فروش داشته اند مثل  سالن های زیبایی خیلی بزرگ که درآمدهای خیلی خیلی بالا دارند. گروه دوم و سوم دفاتر و معاملات فصلی نمی خواهند.

معاملات فصلی چیست؟

گزارش آنلاین که در هر فصل باید به سازمان در مورد خرید و فروش اطلاع داده شود وگرنه مشمول جریمه می شود.
تبصر2 ماده 146،  مشاغلی که تازه شروع به کار کرده اند دو سال اول خودشان می توانند انتخاب کنند که در کدام گروه می خواهند باشند. می توانند گروه سوم را انتخاب کنند.

نرخ محاسبه مالیات مشاغل چگونه است؟

ماده 131-قانون ماليات هاي مستقيم 
ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:
1-تا میزان پانصد میلیون (500,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)
2-نسبت به مازاد پانصد میلیون (500,000,000) ریال تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)
3- نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)
تبصره131- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.(1)
enlightenedطبق ماده 131 سود مشخص شده یعنی درآمد منهای هزینه ها
بصورت پلکانی نرخ * سود
یعنی اگر سود شما 500 میلیون تومان باشد . 
50 میلیون اول 15 درصد مالیات
50 میلیون دوم 20 درصد مالیات
مابقی 25 درصد مالیات
تبصره ماده 131 می گوید حتما باید بدهی مالیاتی سال قبل را پرداخت کرده و اظهار نامه مالیاتی داده باشید.
اگر درآمد امسال نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد هر 10 درصد افزایش یک واحد از نرخ درصد مالیات کم می شود یعنی با افزایش 10 درصدی درآمد بجای 15 درصد باید 14 درصد مالیات پرداخت شود. اگر 50 درصد افزایش درآمد داشته باشید 5 واحد کم میشود یعنی بجای 15 درصد 10 درصد مالیات باید پرداخت شود.
ماده 177- قانون ماليات هاي مستقيم 
ماده 177 ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این‌صورت ادارة امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پروندة مودی ‌منعکس نموده و اظهارنامة تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به ‌ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به ادارة امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که ‌مودی اظهارنامة خود را اشتباها به ادارة امور مالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.
تبصره 1 ـ هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات ‌مکلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی‌ یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب‌ مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.
تبصره 2 ـ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که ‌مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است‌، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد بود.
تبصره 3 ـ صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ ‌شروع فعالیت مراتب را کتبا به ادارة امور مالیاتی محل اعلام نمایند.
عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای ‌معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت ازکلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا[1] تاریخ شناسایی توسط ادارة‌ امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که ‌برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادرگردیده است‌، نخواهد بود.
enlightened طبق ماده 177، اگر روز آخر تسلیم نامه به پنجشنبه و جمعه برخورد کند باید روز شنبه اظهارنامه تسلیم شود و اگر هم شنبه تعطیل بود روز بعد می افتد.
تبصره 3 ماده 177 اگر آرایشگاه ها و صاحبین مشاغل شروع به فعالیت کنند 4 ماه فرصت دارند که شروغ فعالیت خود را به سازمان اعلام کنند اگر این کار را انجام ندهند 10% مالیات قطعی جریمه می شوند و از تمام تسهیلات و معافیت ها محروم می شوند.
زمانی که اظهار نامه را به سازمان می دهید طبق ماده 156، سازمان یک سال فرصت دارد که برگه تشخیص را صادر کند اگر این کار را نکند و پرونده مرور می شود و هرچه شما توی اظهارنامه آوردید قطعی می شود و سازمان نمی تواند حتی یک ریال روی آن بیاورد. 
اما اگر موعدی اظهارنامه نداد سازمان تا 5 سال می تواند آن را مطالبه کند بعد از 5 سال نمی تواند مطالبه ای انجام دهد.
دادن اظهار نامه فقط شامل گروه اول می باشد و اگر اظهار نامه ندهد جریمه می شود.
فراموش نکنید توی اظهارنامه هر مبلغی نوشته شود قطعی ست و سند رسمی مالیاتی تلقی می شود پس بادقت این کار صورت گیرد.

هفت خوان مالیاتی –  روش هاي رسيدگي به اختلافات مالياتي

اول – از طریق ممیز کل
طبق مقررات ماده (238) قانون مالياتها در مواردي که مودي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد، به شرط رعايت نکات قانوني در اولين گام مي تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
رييس امور مالياتي (مميزکل) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارک ابرازي اعلام نظر مي نمايد.
بدين ترتيب که يا مندرجات برگ تشخيص را قبول ننموده و راي به تعديل درآمد مي دهد و يا اينکه اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي ندانسته و برگ تشخيص را تاييد مي کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخيص منعکس مي گردد.
در صورتي که مودي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي يابد.

دوم – هيات حل اختلاف بدوی

در حالي که مسئول مربوطه (رييس امور مالياتي يا مميز کل) با مودي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره هاي ماده (203) و ماده (208) قانون مالياتها به مودي ابلاغ گردد. (ابلاغ قانوني) پرونده مالياتي به موجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيات را به مودي ابلاغ مي نمايد.

سوم- هیات حل اختلاف تجدید نظر
هیات در مواردي که ماموران ماليات يا موديان نسبت به آراء صادره از سوي هيات حل اختلاف بدوي معترض باشند، مي توانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بيست روز از ابلاغ راي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيات حل اختلاف تجديد نظر را نمايند. البته مودي مکلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.

چهارم – هیات ماده 216
مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که به موجب قانون مالياتها، موديان مي توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه نمايند هيات موضوع ماده (216) مي باشد.
طبق نص صريح اين ماده، هيات مذکور فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي کند.
در صورتي که پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد.

پنجم – شوراي عالي مالياتي
بر حسب ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد.
رسيدگي در اين مرجع مالياتي بدين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و راي مقتضي صادر مي گردد.

ششم – هيات ماده 251 مکرر

معمولاً تلاش مي شود که قانون و مقررات توسط مجريان دقيقاً بمورد اجرا گذارده شود ولي گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نگردد. براي پرهيز از اين معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالياتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراري عدالت کمک نموده و ثانياًدر رفع هرگونه تبعيض موثر واقع گردد. بنابراين وجود چنين ماده اي در قانون مي تواند به منزله عدالتخانه اي در درون نظام مالياتي محسوب شود. 

طبق ماده (251) مکرر

 در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء مي باشد.

هفتم – ديوان عدالت اداري

ديوان عدالت اداري که زير نظر قوه قضائيه بوده و در تهران مستقر میباشد آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي محسوب میشود.
ديوان عدالت اداري مطابق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده است.

تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به راي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيات حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر ” قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است.

نکات مهم بخشنامه سازمان مالیاتی

از مهم ترین اسناد و مدارک، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد.

enlightenedدر مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397  و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد.

چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 ق.م.م جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

enlightened1- هیچ سقف و یا حداقلی برای ورود به تراکنش ها وجود ندارد.

enlightened2- بند 10- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 95 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق دستگاه پوز یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد. این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.

enlightened3- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد، لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب های بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت مدنظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

پاسخ به سوالات مربوط به قوانین مالیاتی سال 99 برای سالن های زیبایی و آرایشگران

چه زمان شامل مالیات بر ارزش افزوده می شوید؟

می توانید از اتحادیه بپرسید چون اتحادیه با سازمان مالیات در ارتباط است و از آخرین بخشنامه و تفاهم نامه ها آگاه می باشد. حتما عضو اتحادیه باشید.

من بهمن ماه 98 سالن زیبایی اجاره کردم هنوز به کار کردن و جواز نرسیده بودم که کرونا پیش آمد حالا قبل از جواز گرفتن باید اعلام حضور کنم؟

شما به سازمان امورمالیاتی نامه بزنید و این موضوع را اطلاع دهید تا جریمه 10% به شما تعلق نگیرد.

شروع به کار یک سالن زیبایی را چگونه سازمان مالیاتی می فهمد؟

از طریق اجاره نامه . وقتی شما یک تاریخ غیرواقعی اعلام کنید سازمان مالیاتی از شما پرینت قبض برق می خواهد.

آیا می توانیم دو تا دستگاه پوز در سالن داشته باشیم و یکی را معرفی کنیم؟

اون دستگاهی پوزی که به سازمان معرفی نمی کنید بلاخره به یک حساب وصل است و سازمان امور مالیاتی آمار آن را دارد یعنی بانک مرکزی اطلاعات شما را ارسال به دارایی می کند و اگر به سازمان اعلام نکنید جرم مرتکب شدید و دارای عواقب می باشد.

سالن زیبایی که غیر رسمی داره کار می کنه آیا باید مالیات بدهد؟

طبق ماده 1 قانون های مالیات های مستقیم هر شخص حقیقی که در کشور دارای کار و درآمد است چه با مجوز چه بدون مجوز باید مالیات پرداخت کند.

اگر دستگاه پوز داشته باشید و توی سازمان taxex.gov.ir ثبت اطلاعات کرده باشیم ولی به دلیل مثلا تعمیرات و شرایط کرونا هیچ فعالیتی نداشته باشیم چه می شود؟

باید نامه عدم فعالیت به سازمان بدهید که از تاریخ ؟ تا تاریخ؟ به دلیل تعمیرات و شرایط کرونا یا هر دلیلی که منجر به عدم فعالیت شما شده را ارائه دهید . مشاغل دو ماه فرصت دارند نامه عدم فعالیت بزنند. حتما پرینت ثبت نام دستگاه پوز در سایت سازمان و نامه عدم فعالیت را پرینت و داخل پرونده در سازمان بذارید.

من 5 تا دستگاه پوز دارم که یکی را به سازمان معرفی کرده ام و یک ششم درامد را توی دستگاه پوز معرفی شده به سازمان می کشم. ایا جرم مرتکب شده و سازمان از کجا اطلاع می یابد؟

تراکنش های سایر دستگاه های پوز هم از طریق بانک مرکزی رصد می شود و به سازمان اطلاع داده می شود. مرتکب جرم و دریافت جریمه خواهید شد.

اگر دستگاه پوز به نام من باشه ولی درآمد مربوط به مدیر سالن باشه چه باید کرد تا مشخص شود که درآمد مال من نیست؟

 به استناد تبصره موضوع 157 تراکنش ها اگر برای شخص است باید رابطه کارگر  و کارفرمایی مشخص شده و اظهار نامه قضایی به نام صاحب درآمد اصلی فرستاده شود.

آیا لیست بیمه به مالیات وصل است؟

خیر وصل نیست

اگر پرسنل درصدی و اجاره ای دارای دستگاه پوز باشند باید مالیات بدهند؟

هر کسی که دارای دستگاه پوز است از نظر سازمان دارای درآمد است و باید تشکیل پرونده دهد . اگر کتمان کند مجرم محسوب می شود.

حقوق پرسنل جزء هزینه ها محسوب می شود یا مالیات تعلق می گیرد؟

بله طبق ماده 148 قانون بند 2 مالیات تعلق می گیرد.

اگر پرسنلی درآمد بالای 3 میلیون تومان دارد باید مالیات بدهد؟

هر فردی که دارای حقوق و درآمد است باید مالیات پرداخت کند.

اگر مدیر سالن 40% و پرسنل 60% باشد مالیات چگونه محاسبه می شود؟

همه عزیزانی که دارای رابطه کارمند و کارفرمایی هستند و  هم کسی که دارای دستگاه پوز است و هم پرسنل باید تشکیل پرونده بدهتد .

من دستگاه پوز نصب کردم کجا باید اطلاعات دستگاه را ثبت کنم؟

اطلاعات دستگاه پوز خود را داخل سایت Taxes.gov.ir وارد کنید.

enlightened با توجه به تاریخ درج مقالات و تغییر ضوابط با گذشت زمان به منظور کسب اطلاعات صحیح و به روز بهتر است با سازمان های مربوطه و اتحادیه شغل مربوطه تماس حاصل فرماییدenlightened

 • فرستنده :مجید
 • تاريخ :30 مرداد 1399
 • كامنت :من ‌کارگرم البته مغازه پدرم است وهرماه اجاره میدم یک کارتخوان پدرم داره ومن یک کارتخوان از دوستم گرفتم کارتخوان بنام دوستم ویک شغل دیگه است و توپرینتش میزنه اطلاع هم ندادم چون تازه چند روزه آوردم ومعلوم نیست تاکی داشته باشم چون کارتش هم دستمه ورمزش وعوض کردم قبول کردم آیا مالیات متوجه میشه؟
 • فرستنده :مجید
 • تاريخ :30 مرداد 1399
 • كامنت :در مغازه پدرم به تنهایی کار میکنم پدرم یک کارتخوان بنام خودش داره من هم از دوستم کارتخوانش رو گرفتم که بنام خودشه چون مغازه ش رو تعطیل کرد و دیگه مغازه نداره این کارتخوان رو تازه گرفتم وثبت هم نکردم چون کارتش دست خودم هست وررمزهاشو تغییر دادم قبول کردم آیا مالیات متوجه میشه؟
 • فرستنده :مجید
 • ايميل :
 • تاريخ :30 مرداد 1399
 • كامنت :لطفا جواب .سوالی که در بالا پرسیدم رو به ایمیلم بفرستید با تشکر فراوان از اطلاع رسانی خوبتون واقعا عالی هستید❤??

Comments (3)

 • طاهری
  1400-02-15

  من مدت چند ساله فعالیت دارم در سالن زیبایی به صورت اجاره اتاق دستگاه کارتخوان هم دارم اما بتازگی بهم گفتن باید برای مالیات اقدام کنم خواستم بدونم گردشهای حساب من تا حالا مشمول مالیات میشه یا از زمانی که اقدام کنم برای کد مالیاتی محاسبه میشه؟؟

 • جواد کمالی
  1400-03-25

  سلام ااموزشگاه ارایشی بانوان جز کدام گروه مالیاتی هستند؟

  1. mahsa abazari
   1400-03-29

   سلام کاربر گرامی، آموزشگاه آرایشی بانوان در گروه مالیاتی ج قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code