آب کردن چربی شکم و پهلو

آیا از داشتن چربی شکم و پهلو ناراحت هستین؟ آیا دلتان می خواهد که یک شکم صاف و تخت داشته باشید؟ آب کردن چربی شکم و پهلو ممکن است کار آسانی نباشد اما غیر ممکن نیست. در صورتی که تغذیه مناسب داشته باشید، از خوردن نوشیدنی های مثل نوشابه و خوراکی هایی که چربی دارند...