آرایار از کجا آمده؟سال‌ها پیش که هنوز سالن‌های زیبایی و آرایش به دنیای عجیب اینستاگرام قدم نگذاشته‌بودند، تیم آرایار با برند و استراتژی دیگری برای توسعه کسب‌وکارهای حوزه زیبایی، به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کرد. خوشبختانه این روزها، فرزند کوچکمان شکل دیگری به خود گرفته است، بنابراین فرصت مناسبی دیدیم تا برای خلق رویکرد دیگری، آرایار را به دنیا...